11
Апр

Ehitusprojekt

Ehitusprojekt Tehniline projekt

Määratud tellijale hoonest üldise kujutuse saamiseks ja ametiasutustele kooskõlastuste andmiseks, sealhulgas ehitusloa saamiseks.

Ehitusprojekti Tehnilises projektis esitatakse järgmiste projektiosade põhimõtteline lahendus:

 • hoone arhitektuurilahendus
 • tuleohutus
 • kandetarindid
 • piirdetarindid
 • küte ja ventilatsioon
 • veevarustus ja kanalisatsioon
 • elektri ja nõrkvoolupaigaldis
 • asendiplaan
 • tehnovõrkude paiknemine krundil
 • asula tehnovõrkudega liitumise võimalused ja tingimused.

Hälbed lähteülesandest kooskõlastatakse tellijaga. Tehnilised lahendused kujundatakse kogemuste ja standardlahenduste põhjal, detailseid arvutusi tegemata. Tehniliste osade lahendus antakse põhiliselt seletuskirja ja tabelitena, minimaalsete joonistega.

Ehitusprojekt - Põhiprojekt

Ehitusprojekti Põhiprojekt on määratud:

 • haldusorganite kooskõlastuse andmiseks,
 • ökonomistidele maksumuse kalkuleerimiseks,
 • ehitusjuhtidele ehitustööde kavandamiseks,
 • tööprojekti koostajale lähteandmeteks.

Sisaldab ehitise arhitektuurilise ja tehnilise lahenduse koos põhimõõtmetega ning konstruktsioonide, materjalide ja tehnosüsteemide kirjeldusega. Ei sisalda tööde tegijale (töömehele) määratud juhiseid. Jätab võimaluse valikuks erinevate firmade toodete vahel. Tehnilise lahenduste aluseks on inseneriarvutused. Esitatakse üldjoonised ja olusliste detailide joonised, samuti kirjeldused. Põhiprojekt esitatakse üksikute erialade kaupa eraldi köidetena, minimaalses mahus, kuid ammendava põhjalikkusega. Hälbed tehnilisest projektist kooskõlastatakse tellijaga.

Esitatakse:

 • asendiplaani lahendus
 • hoone arhitektuurilahendus
 • kandekonstruktsioonide lahendus
 • piirdetarindite lahendus
 • kõigi tehnosüsteemide lahendus
 • välisvõrkude paiknemine ja parameetrid

Ehitusprojekt - Tööprojekt

Määratud vahetult tööde tegijatele - töömeestele.
Kui põhiprojekti ei koostata, siis sisaldab tööprojekt ka põhiprojekti juures käsitletu. Koostatakse eraldi üldehitustööde ja kõigi tehnosüsteemide kohta.

Sisaldab:

 • tööjooniseid
 • töökirjeldused
 • tööjuhised

Vajalik detailsus sõltub tööliste kvalifikatsioonist ja standardsete tööjuhiste olemasolust. Tööprojekti võib koostada töövõtufirma. Sel juhul on nõutav põhiprojekt autori kontroll ja heakskiit.

Ehitusprojekt - Muud ehitusdokumendid:

 • Tootejoonised
 • Kooskõlastusdokumendid
 • Pakkumisdokumendid
 • Projekti muudatused ja täiendused
 • Teostusdokumendid
 • Kasutamis ja hooldamisjuhend

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

Наши контакты

A.M.T. Investments Ltd
Tolli 7
Курессааре

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Телефон: 51 00 729