Geoalused

 
Topo-geodeetilise töö eesmärgiks on saada vajalikke lähteandmeid maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks.  Topo-geodeetilise mõõdistamise tulemusena koostab geodeet aruande koos digitaalse geodeetilise alusplaaniga mille projekteerija või arhitekt võtab oma töö aluseks.

Geodeetiline alusplaan vastab Ehitusgeodeetilise uurimistööde tegemise korrale.

Lisaks detailsele maapealsele situatsioonile on geoalusel kujutatud ka kõik maa-alused kommunikatsioonid, maapinna kõrgused ja samakõrgusjooned. Alusplaan kooskõlastatakse trassivaldajatega.

 

 

 

 

TOPO-GEODEETILISTE MÕÕDISTUS- JA UURIMISTÖÖDE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. «Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord» (edaspidi kord) kehtestab Vabariigi Valitsuse 29. augusti 1995. a määrusega nr 303 kinnitatud «Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde tegemise korra» ja SniP 1.02.07-87 «Ehitusuuringud», Tallinn 1988, alusel topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste ja katastrimõõdistustööde, sealhulgas digitaalmõõdistuste teostamise, materjalide esitamise ja säilitamise korra Narva linna haldusterritooriumil.

2. Geoaluste ja katastrimõõdistustööde ülesanne on õigete, hetkeseisule vastavate geodeetiliste alusplaanide koostamine planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, kruntide katastrisse kandmiseks ja linna topo-geodeetilise üldinfo omamiseks. Maaüksuse topo-geodeetiliste tööde ja katastrimõõdistamise tegemiseks võetakse linna planeerimise ametilt ja maaosakonnalt lähteülesanne.

3. Tööde tegemise õigus on isikutel, kellel on kehtiv topo-geodeetiliste, ehitusgeodeetiliste ja  maakorralduslike tööde litsents.

4. Projekteerimistöid Narva linna haldusterritooriumil võib teha ainult Narva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) linnaplaneerimise ameti geodeesiateenistuse (edaspidi geodeesiateenistus) poolt kontrollitud ja kooskõlastatud topo-geodeetilistele alustele (edaspidi geoalused). Kasutatud geoalusel mõõdistustööd teostanud firma kirjanurga ja geodeesiateenistuse templi puudumisel projekt kooskõlastamisele ei kuulu.

5. Geoalused kehtivad kaks aastat. Juhul kui antud piirkonnas on tehtud ehitus- ja kaevetöid, otsustab geoaluse kehtivuse üle geodeesiateenistus.

6. Digitaalmõõdistamisel kasutatavate kihtide ja värvide jaotuse kinnitab linnavalitsus.

7. Kommunikatsioonide ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on ehituse tellija kohustus (kui tellija ja ehitaja ei ole kokku leppinud teisiti).

8. Kontrollmõõdistust ei tohi teha ehitustöid teostanud isik.

9. Ehitisi ja trasse ei võeta vastu ega vormistata kasutusluba enne kontrollmõõdistuste tegemist punkti 3 järgset litsentsi omava maamõõdufirma poolt ja teostusjooniste üleandmist geodeesiateenistusele.

10. Kaevudeta trasside ja kaablite kontrollmõõdistamine tuleb teha lahtise kaevikuga ja anda trassile kõrgused vähemalt käänupunktides.

11. Teostusjoonis vormistatakse ka uutele ehitatud hoonetele, teedele, piiretele ja rajatud  haljastusele.

II. TEHNILISED NÕUDED

12. Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilised nõuded:

12.1. mõõdistustöödel tuleb juhinduda kehtivatest õigusaktidest, geoaluste mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ning käesolevast korrast;

12.2. geoaluste mõõdistustööde mõõtkava on M 1:500 ja M 1:2000;

12.3. mõõdistamiseks ja plaani koostamiseks arvutil on põhiprogrammiks MicroStation ja sellel baseeruv DigiCadi programm või analoogsed programmid;

12.4. digitaalmõõdistamisega koostatava digitaalplaani failiformaat peab olema DGN;

12.5. plaani koostamisel digitaalmõõdistamisega tuleb kasutada linnavalitsuse poolt kinnitatud digitaalmõõdistuste kihtide ja värvide jaotust ja geodeesiateenistuse poolt väljastatavaid tingmärke (lisa 2);

12.6. digitaalmõõdistusandmed antakse geodeesiateenistuse arhiivile üle magnetkandjal ja paberil ühes eksemplaris;

12.7. töö teostaja on kohustatud kandma muudatused Narva linna planšettidele, kui geodeesiateenistuse poolt ei ole konkreetse objekti puhul nõutud teisiti;

12.8. arhiivile üleantavad materjalid on:

12.8.1. geoaluste mõõdistuse tehniline aruanne:

12.8.1.1. seletuskiri;

12.8.1.2. mõõdistatava ala piirid;

12.8.1.3. käikude skeemid;

12.8.1.4. käikude arvutused;

12.8.1.5. kommunikatsiooni kaevude tabelid;

12.8.1.6. torude kaevu suubumise skeemid;

12.8.1.7. topo-geodeetiline plaan paberil;

12.8.1.8. plaan magnetkandjal;

12.8.2. katastrimõõdistamise materjalid:

12.8.2.1. käigu skeem;

12.8.2.2. käigu arvutus;

12.8.2.3. piiride arvutus;

12.8.2.4. piiripunktide koordineerimise skeem;

12.8.2.5. katastriüksuse plaani originaal paberil ja magnetkandjal;

12.8.2.6. piiriprotokoll;

12.8.3. kontrollmõõdistamise materjalid:

12.8.3.1. teostusjoonis paberil ja magnetkandjal;

12.8.3.2. kaevude tabelid;

12.8.3.3. torude kaevu suubumise skeemid;

12.8.4. mahamärkimise materjalid:

12.8.4.1. mahamärkimise joonis paberil;

12.8.4.2. märkimistööde akt;

12.9. tööde tegemiseks vajalik informatsioon väljastatakse geodeesiateenistuse arhiivist paberil või magnetkandjal sõltuvalt informatsiooni olemasolust.

III. TÖÖ TEOSTAJA KOHUSTUSED

13. Töö teostaja on kohustatud:

13.1. esitama volitatud isikute nimekirja, kellele töö teostaja firma annab õiguse välja võtta ja tagastada geodeesiateenistusest andmeid ja materjale;

13.2. objekti mõõdistus- ja uurimistöö, trasside kontrollmõõdistamise, mahamärkimistöö ja katastrimõõdistustöö puhul enne välitöö algust registreerima selle geodeesiateenistuses;

13.3. mõõdistus- ja uurimistöö tegemisel esitama geodeesiateenistusele avalduse järgmiste andmetega:

13.3.1. objekti asukoht;

13.3.2. töö number;

13.3.3. töö tellija;

13.3.4. mõõdistamise mõõtkava;

13.3.5. mõõdistatava ala suurus (ha);

13.3.6. trasside uurimise ulatus (ha või km);

13.3.7. tööde teostamise aeg;

13.3.8. geodeesiateenistusele materjalide üleandmise aeg;

13.3.9. skeem mõõdistatava ala piiridega;

13.4. esmakordsel töö teostamisel esitama Maaameti poolt väljaantud vastavad litsentsid;

13.5. täitma geodeesiateenistuse poolt esitatud nõuded põhivõrkudega sidumise, mõõtkava, mõõdistatava ala piiride, trasside uurimise jm osas;

13.6. määratud ajaks tagastama originaalmaterjalid ja esitama materjalid vastavalt punktide 12.6, 12.7, 12.8 ja 12.9 nõuetele;

13.7. andma geodeesiateenistusele üle maa-aluste võrkude valdajatega kooskõlastatud plaanimaterjalid (lisa 3);

13.8. tagama kasutatavate originaalmaterjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust kasutamiseks saadud materjale ja andmeid edasi anda või müüa;

13.9. tasuma linna topomaterjalide kasutamise eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud teenustasu tariifidele;

13.10. katastrimõõdistuste korral kontrollima varasemate piiriandmete vastavust antud momendi seisule looduses, lahknevuste ja vigade ilmnemisel informeerima kohe geodeesiateenistust.

IV. GEODEESIATEENISTUSE KOHUSTUSED

14. Geodeesiateenistus on kohustatud:

14.1. registreerima kõik topogeodeetilised tööd, väljastama topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemiseks mõõdistusload;

14.2. väljastama töö täitmiseks vajaliku lähtematerjali tööd ettevalmistavale geodeedile kohe pärast töö registreerimist. Geoteesiateenistuse poolt ettevalmistatav lähtematerjal väljastatakse kolme tööpäeva jooksul töö registreerimisest arvates;

14.3. väljastama topo-geodeetilise materjali Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud tasuliste teenuste ja teenustasu vastava hinnakirja alusel pärast teenustasu laekumist. Geodeetilisi töid tegevatele isikutele teenustasu hinnaga, ülejäänud plaanimaterjalide kasutajatele infohinnaga;

14.4. kontrollima teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele normidele ja käesolevale korrale, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastama töö selle teostajale ja informeerima töö tellijat;

14.5. katastriüksuse materjalide vastuvõtmisel väljastama õiendi, mis lisatakse katastriüksuse moodustamise materjalidele.

V. VASTUTUS

15.1. Käesoleva korra nõudeid mittetäitnud isikutele ei väljastata uue töö tegemiseks luba kolme kuu jooksul arvates nõuetele mittevastava töö geodeesiateenistusele esitamisest.

15.2. Geodeesiateenistus fikseerib mittevastavused kirjalikus vormis ja teavitab sellest kolme tööpäeva jooksul tööde teostajat.

  Lisa 2
Narva Linnavalitsuse 5. aprilli 2000. a määrusele nr 949

NARVA DIGITAALKAARDI KIHID

Micro Station’i kihi number AutoCad’i layer’i nimi Värv Objektid Kasutatud block Kasutatavad joonetüübid Välimõõdistuse lühendid
1 01 abikiht must (252)        
2 02 hooned sinine (81) hoonete põhikontuurid, vundament      
3 03 situatsioon lilla (73) situatsioon (sodipodi, reklaamid, valgusfoor) FOOR, KIVI, MKIVI, LIPP, LM, PARKA, PM, PP, PB    
4 04 ok must (252) kanalisatsioonikaev (luuk) OK    
5 05 ov sinine (81) veekaev (luuk) OV    
6 06 oso punane (27) soojakaev (luuk) OSO    
7 07 osi lilla (73) sidekaev, sidekapp (luuk) OSI    
8 08 og helesinine(31) gaasikaev, kapp (luuk) OG, OGL    
9 09 od roheline (90) drenaažikaev (luuk) OD    
10 10 puud roheline (90) üksikpuud, põõsad BD. BD2, BD3, BE, BE2, BE3. BK. BK2, BK3, BL, BL2, BL3, BLE, BLE2, BLE3, BM, BM2, BM3, BO, B02, B03, BP    
11 11 valguspost lilla (73) valgustuspost ja tugi PBV, PBV2, PPV, PPV2, TBV, TPV    
12 12 mppost lilla (73) elektripost ja tugi PPE,PBE,TPE,TBE, NOOL    
13 13 sidepost lilla (73) sidepost ja tugi PPS,PBS,TPS,TB8, SNOOL    
14 14 kanalitoru must (252) kanalisatsioonitoru   K-  
15 15 veetoru sinine (81) veetoru   V-  
16 16 soojatoru punane (27) soojatoru, kamber, küna   T-  
17 17 sidekanal roheline (90) sidekanalisatsioon (torud)   S-  
18 18 gaasitoru helesinine(31) gaasitoru   G-  
19 19 drenaažiloru roheline (90) drenaažitoru   D-  
20 20 kpkaabel punane (27) kõrgepingekaabel   Kp_kbl  
21 21 mpkaabel punane (27) madalpingekaabel   Mp_kbl  
22 22 sidekaabel T-sinine (145) sidekaabel   Si_kbl  
23 23 sademeveekanal must (252) sademeveekanalisatsioon   _sk_  
24 24 or must (252) restkaev OR    
25 25 kogujakast must (252) kogujakast, septik (kontuurina)      
26 26 kppost lilla (73) kõrgepinge, õhuliinid, -post, mast jne PBK, PPK, TBK, TPK, KNOOL    
27 27 trafo must (252) trafo, el kapp      
28 28 alad must (252) aed   La_aed, Ok_aed, Ra_aed, Vo_aed  
29 29 bassein helesinine(31) bassein      
30 30 teeääred kollane äärekivid, tee      
31 31 reljeef roheline (90) reljeef      
32 32 kaevamisjälg must (252) trass (kaevamisjälg maapinnal)      
33 33 ehitised sinine (81) kapitaalsed ehitised      
34 34 veepiir helesinine(31) veepiir      
35 35 teljed punane (27) teljed, teoreetilised punktid, punased jooned      
36 36 sillad kollane (20) viadukt, sild,  estakaad      
37 37 raudtee punane (27) raudtee, rööbas, relss, kraanatee      
38 38 muud torud punane (27) muud maa-alused torud - kütus, õhk jne      
39 39 truup roheline (90) truup, drenaažitruup      
40 40 krundipiir punane (27) krundipiir, punktid, kontuur PIP, PIK    
41 41 kõlvikupiir punane (27) kõlvikupiir (mets, võsa, heinamaa jne HEIN, MURU. BV Kõlv_piir  
42 42 järsak roheline (90) järsak, vallid, nõlvad, kallakud      
43 43 kraav helesinine(31) kraav (põhjakõrgused)      
44 44 muudkaevud must (252) salvkaev, pumbakaev, bensiinikaev, elektrikaev, masuudikaev, naftakaev, tundmatu kaev KAEV, OP, OB, OE, OM, ON, OT    
45 45 valguskaabel T-sinine (145) valguskaabel (maa-alune)      
46 46 linnamaa punane (27) munitsipaalmaa, linnamaa piir      
47 47 maja_nr must (252) maja numbrid      
48 48 nurgamaja_nr must (252) nurgamaja numbrid      
49 49 abiinfo must (252) arvutikasutaja abiinfo      
50 50 vormistus T-sinine (145) krundivormistus, vanad krundid (40 a)      
51 51 geoloogia punane (27) geoloogia      
52 52 linnaosa_piir punane (27) linnaosade piir, AÜ piir      
53 53 valimisringkond punane (27) valimisringkonnad      
54 54 punktid helesinine(31) punktide asukohad      
55 55 kontrollsidemed punane (27) kontrollmõõdistamise sidemed      
56 56 planšett helesinine(31) planšeti info, nom nr, koord nr      
57 57 tekstid punane (27) tekstiline info, kirjad      
58 58 tänavanimed punane (27) tänavate nimed, kohanimi      
59 59 valitud kõrgused roheline (90) valitud kõrgused      
60 60 alusvõrk punane (27) polügonomeetria punktid, seinamärgid, kõrgusreeperid, triangulatsioonipunktid, seisupunktid POL, SM, REP, TRI, KP    
61 61 koordristid lilla (73) koordinaadiristid RIST    
62 62 jrknumbrid roheline (90) punktide järjekorranumbrid      
63 63 kõrgusarvud roheline (90) punktide kõrgusnumbrid      
  Lisa 3
Narva Linnavalitsuse 5. aprilli 2000. a määrusele nr 949

KOOSKÕLASTADA ASUTUSTEGA, KES HOOLDAVAD MAA-ALUSEID VÕRKE:

1. Narva Elektrivõrk AS, Kerese tn 11, tel 666 19 (hr Kareda või Elonen).

2. AS Eesti Gaas, Oru tn 4, tel 719 61 (hr Rõbin).

3. Narva Vesi AS, Kulgu tn 4, tel 690 00, 690 16, 690 17, 618 15 (hr Malõhhin või Kanevski).

4. Balti EJ Soojusvõrk, tel 665 78 (hr Margassov) või 256 454 013.

5. Eesti Telefon AS, Hariduse tn 18, tel 605 00 (hr Zahharkin), kui kooskõlastus haarab Puškini, Hariduse, Kangelaste, Tallinna mnt, Rakvere tänava, on vajalik täiendav kooskõlastus saada Hariduse tn 18, tel 311 60, 226 80, 315 68, hr Konstantinov või 8 252 241 527.

6. AS NAKRO (Nahavabrik), tel 498 63, 496 86, 49 120.

7. Kreenholmi Manufaktuur, Joala tn 21, tel 651 59, 651 61 (hr Altuhhov).

8. Tallinna Raudteeside, tel 67 610 (hr Oleg Bolonin).

9. Eesti Raudtee «Elektrivõrk», tel 677 38 (hr Sarapin).

10. Tapa teejaoskond, tel 676 30 (ehitusmeister).

11. Tänavavalgustuse tsehh, Rahu tn 3, tel 420 73, 410 73 (meister Ljudmila Bruzgina).

12. AS Narva Soojusvõrk, Võidu pr 17b, tel 248 01, 318 82 (hr Bitšov).

13. Agrofirma Narva, tel 34-67 (gaas ja kollektor Narva põhjaosas).

14. AS Balti ES, Linda tn 2, tel 376 37, 696 75, 922 93, 922 52, 922 61, 923 56.

15. AS Bark, Kulgu tn 7, tel 409 80.

16. Balti EJ sidejaoskond, Elektrijaama tee 59, tel 933 72, 933 01 (vanemmeister Buldõgerov).

 

17. Narva Ehitusmaterjalide Tehas sidejaoskond, Elektrijaama tee, tel 333 13 (energeetik).

18. Narva metskond, Narva-Jõesuu, Koidula 35, tel (235) 770 87 kell 8.00–9.00 (hr Reinsalu, Metsis).

 

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

Meie Kontaktid

A.M.T. Invest OÜ

Rohu 5                       
Kuressaare

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Telefon: 51 00 729